Bleskovky:

VZN

 

Všeobecne záväzné nariadenia obce Nemčiňany

 
Štatút obecnej knižnice
VZN – pohrebisko obce Nemčiňany
VZN
VZN č. 01-2020 o vyhlásení záväz.častí územ.plánu obce Nemčiňany – zmeny a doplnky č. 1
Sadzobník úhrad za úkony a služby
VZN č. 03-2019 O daniach a odpade
VZN č. 02-2019 Fond opráv bytovky
VZN-12019-pobyt a strava dieťaťa v MŠ
 Smernica o VO
 vzn-o-pouzivani-pyrotechnickych-vyrobkov
 vzn-o-pohrebisku
VZN – 1-2016- o nakladaní s KO a DSO
VZN-6-2015-o-miestnych-daniach
VZN-5-2015-o-vylepovani-plagatov
VZN-4-2015-urcenie-vysky-prispevku-ms
VZN-3-2015-o-najomnych-bytoch
VZN-2-2015-o-podmienkach-predaja-a-poskytovani-sluzieb
 
 VZN-04-2013-o-najomnych-bytoch
 VZN-02-2013-o-zasobovani-pitnou-vodou
 VZN-01-2013-o-podmienkach-predaja
 VZN-02-2011-pohyb-a-drzanie-psov
 VZN-01-2011-dodatok-odpadove-a-splaskove-vody
 VZN-01-2011-uzivanie-verejneho-priestranstva
 VZN-01-2009-prevadzkovy_poriadok_multif_ihriska
 
 

 

Zákony:

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
369-1990-novy

Zákon č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a poplatkoch.
582-2004

Zákon č. 282/2002 Zb., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov.
282-2002

Zákon č. 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám.
211-2000

Zákon č. 300/2005 Zb. Trestný zákon, z 20. mája 2005 .
300-2005

Zákon č. 311/2001 Zb. Zákonník práce.
311-2001

Ústava Slovenskej republiky.
460-1992

Zákon o pozemných komunikáciach.
135-1961