Bleskovky:

Príhovor p. Bahýla – zhodnotenie pôsobenia vo funkcii

Príhovor p. Bahýla k občanom
/ Ukončenie pôsobenia vo funkcii starostu obce Nemčiňany./

Vážení občania, dňom 27.12.2010 končím vo funkcii starostu obce Nemčiňany. Aj keď som zástancom toho, že činy hovoria samy za seba, dovoľte mi, aby som v krátkosti zhodnotil roky môjho pôsobenia v tejto funkcii, a na oživenie pamäti by som chcel uviesť, čo sa mi v našej obci podarilo za roky, ktoré som bol vo funkcii starostu našej obce, zabezpečiť a vybudovať .

Ján Bahýl – práce v obci

 

1987

– nastúpenie do funkcie predsedu MNV Nemčiňany 1. 8. 1987
– stavba KD sa začala v r. 1986, pri nastúpení do funkcie bola vykopaná jama pre
kotolňu a skladu uhlia, zabetónované základy pod touto časťou

 

1988

– začala sa 3 etapa výstavby celého obecného vodovodu
– rekonštrukcia strechy MŠ
– budoval sa KD

 

1989

– nový koberec na miestne komunikácie časť Nemčiňany
– úprava pozemku pod park pri autobusovej zastávke
– budovanie KD
– zbúranie murovanej čakárne pri hornej autobusovej čakárne
– odvoz TKO do Zlatých Moraviec

 

1990

– zakúpili sa nové autobusové čakárne
– pokračovanie vo výstavbe KD
– výmena kotlov v ZŠ
– napojenie ZŠ a MŠ na obecný vodovod

 

1991

– pokračovanie vo výstavbe KD
– ohrádzanie nemčinianskeho cintorína pletivom
– napojenie obecného úradu na verejný vodovod

 

1992

– pokračovanie prác výstavby KD
– spracovanie podkladu na erb obce
– ohrádzanie rohožnického cintorína

 

1993

– pokračovanie prác výstavby KD
– začiatok budovania kanalizácie
– oprava strechy na dome smútku a vymaľovanie miestností
– začiatok vývozu TKO do Kozároviec

 

1994

– pokračovanie prác na výstavbe KD
– nová betónová ohrada na nemčinianskom cintoríne
– oprava pomníka padlých

 

1995

– pokračovanie prác na výstavbe KD – elektrika, plafón, vzduchotechnika
– likvidácia náletov drevín „vlčia jama“
– pokračovanie v budovaní kanalizácia
– likvidácia divokej skládky

 

1996

– pokračovanie v budovaní kanalizácie
– pokračovanie v budovaní KD, parkety v sále a na pochodní
– prvý krát použitý KD (primície Jozef Bajan) 23. 6. 1996
– slávnostné otvorenie KD 28. 8. 1996
– výber staveniska plynofikácia obce

 

1997

– začiatok plynofikácie obce vysoko tlak 8. 12. 1997

 

1998

– pokračovanie výstavby plynu vysoko tlak zváranie potrubia 15. 1. 1998
– začiatok plynofikácie obce 12. 3. 1998
– osádzanie plynových prípojok pre občanov 23. 4. 1998
– výstavba regulačnej stanice plynu
– tlaková skúška vysokotlakového potrubia tlak v potrubí 72,5 At.
– navarená prípojka na medzištátny plynovod 16. 6. 1998
– kolaudácia plynofikácie obce 7. 7. 1998
– boli zapojení prví občania na plynové kúrenie a varenie 24. 8. 1998
– ozvučenie do cintorína 10. 11. 1998

 

1999

– odvoz TKO na lístky skládka Mochovce 1. 2. 1999
– oprava strechy na KD
– výmena kotlov v KD z pevného paliva na PLYN

 

2000

– výstavba kanalizácie 2 časť 6. 9. 2000
2001

– pokračovanie vo výstavbe kanalizácie
– výber staveniska pre odkanalizovanie obce (Nemčiňany – Malé Vozokany)
– plynofikácia MŠ

 

2002

– rekonštrukcia strechy ZŠ
– plynofikácia ZŠ

 

2003

– projekt na kanalizáciu rozšírenie a vybavovanie stavebného povolenia

 

2004

– kanalizácia rozšírenie (za potokom fara, smer Kozárovce)
– kladenie dlažby pred obecným úradom a KD
– výmena okien a dverí na obecnom úrade z prednej časti
– výber staveniska na prívod vody z Gabčíkova
– jednanie o spoločnej ČOV v Malých Vozokanoch

 

2005

– výmena okien a dverí v ZŠ za plastové
– oprava miestnych komunikácií (výtlky)
– rekonštrukcia verejného osvetlenia (úsporné žiarovky)
– sadenie tují v Rohožnickom cintoríne 215 kusov
– vybudovanie prečerpávačky a výtlačného potrubia do Malých Vozokán dĺžka 2,7 km

 

2006

– budovanie kanalizačných prípojok
– zapojenie čerpadiel na prečerpávanie kanalizácie
– oprava prerábanie budovy zdravotného strediska (múzeum, cvičenie)
– spojenie kanalizácie pod štátnou cestou
– presťahovanie MŠ do novej budovy ZŠ
– rekonštrukcia sochy Panny Márie pri dolnej autobusovej zastávke
– bolo možnosť stavať 9 bytovku pri hornom obchode (nebol záujme občanov)

 

2007

– úprava spodných miestností pod obecným úradom na poštu
sťahovanie pošty 30. 3. 2007
– začal sa ROEP v obci Nemčiňany (vlastníctvo pozemkov)
– renovácia parkiet sála a javisko KD

 

2008

– rekonštrukcia rohožnickej zvonice v spolupráci s občianskym združením

 

2009

– vybudovanie viacúčelového ihriska 28. 8. 2009 začiatok
– oslava výročia obce 777 20. 6. 2009
– zakúpenie 2 drevených čakární a maketu studne
– dobudovanie kanalizačných prípojok
– zateplenie budovy OcÚ a výmena žľabov a zvodov
– napojenie vody do obecného vodovodu z Gabčíkova 9. 11. 2009

 

2010

– rekonštrukcia domu smútku
– práce na projektoch, regenerácia centra, MŠ, cestovný ruch
– slávnostné otvorenie multifunkčného ihriska 7. 5. 2010
Pred každou stavebnou akciou prebiehal výber staveniska, projektové práce, vybavovania rôznych potvrdení, stavebné povolenie, výber dodávateľa.
Momentálne bežia 4 akcie:
1. Regenerácia centra obce, miestna komunikácia od autobusovej čakárne po rohožnický cintorín včítane parkov
2. Rekonštrukcia budovy starej MŠ, výmena okien, dverí, zateplenie, fasáda, zníženie plafónov. Zmluva s dodávateľom je už podpísaná.
3. Podpora a rozvoj infraštruktúry cestovného ruchu (vínna cesta) schválené ministrom. Pripravuje sa zmluva na VÚC Nitra na podpis.
4. Uteplenie budovy terajšej MŠ vo fáze vybavovania. Obec nemá k dnešnému dňu úver ani pôžičku, na bežných účtoch zostáva k 27.12.2010: 43 615,98 € je to (1 313 975,01 Sk) a
na rezervnom fonde zostáva k 27.12.2010: 140 534,72 € je to (4 233 748,97 Sk)
Na záver chcem poďakovať občanom, ktorí ma dlhé roky podporovali a pomáhali mi, ďakujem aj tým občanom, ktorí boli s mojou prácou spokojný, ale nejako viditeľne mi nepomáhali. Prajem pokoj aj tým občanom, ktorí posielali anonymy a prekážal som im vo funkcii starostu obce.

 

Ján Bahýl.