Bleskovky:

Pozvánka na zhromaždenie

P o z v á n k a
na riadne zhromaždenie   Lesnej spoločnosti Nemčiňany p.s. so sídlom vo Volkovciach.

Výbor spoločnosti Vás pozýva na riadne  zhromaždenie  vlastníkov podielov Lesnej spoločnosti Nemčiňany p.s. so sídlom vo Volkovciach, ktoré sa bude konať dňa 20.3.2015  o 17.30 hodine v Budove spoločenského významu /bývalá materská škôlka/ v Nemčiňanoch.

Program zhromaždenia:

1.  Otvorenie a schválenie programu zhromaždenia
2.  Voľba predsedu zhromaždenia  
3.  Určenie zapisovateľa
4.  Voľba overovateľov zápisnice
5.  Voľba návrhovej komisie
6.  Informácia o činnosti spoločnosti a výboru v roku 2014
7.  Správa Dozornej rady o kontrolnej činnosti v roku 2014
8.  Schválenie hospodárenia a odmien orgánom za rok 2014
9.  Schválenie ročnej účtovnej uzávierky
10. Schválenie zásad hospodárenia a činnosti orgánov spoločnosti 
11. Diskusia
12. Uznesenie
13. Záver

Na zhromaždení majú právo sa zúčastniť len vlastníci podielov spoločnosti, SPF a pozvaní hostia.Zhromaždenia je možné sa zúčastniť aj prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

Tlačivo na splnomocnenie je prílohou tejto pozvánky alebo si ho môžete vyžiadať od predsedu spoločnosti. Pokiaľ vám okolnosti neumožnia zúčastniť sa zhromaždenia v určenom termíne prosím, aby ste využili možnosť splnomocniť osobu ktorej dôverujete, aby vás na zasadnutí zastupovala.  V zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. je nutné, aby sa zasadnutia zúčastnili vlastníci nadpolovičnej väčšiny podielov v spoločenstve.

Vo Volkovciach dňa 14. 2.2015

Za výbor – Daniel Lackovič – predseda spoločnosti

Kontaktná adresa:
Daniel Lackovič, Volkovce, Parková 21, PSČ 95187,
telefón – 037/6304293, mobil – 0905613610,
email_ikona_2 napísať email

 

>>> Viac o lesnej spoločnosti…