Bleskovky:

Pozvánka na zhromaždenie Lesnej spoločnosti

P o z v á n k a

na riadne zhromaždenie   Lesnej spoločnosti Nemčiňany p.s. so sídlom vo Volkovciach.

 

   Výbor spoločnosti Vás pozýva na riadne  zhromaždenie  vlastníkov podielov Lesnej spoločnosti Nemčiňany p.s. so sídlom vo Volkovciach, ktoré sa bude konať dňa 18.3.2016 t.j. v piatok  o 17.30 hodine v Budove spoločenského významu /bývalá materská škôlka/ v Nemčiňanoch.

 

Program zhromaždenia:

 

1.  Otvorenie a schválenie programu zhromaždenia

2.  Voľba predsedu zhromaždenia

3.  Určenie zapisovateľa

4.  Voľba overovateľov zápisnice

5.  Voľba návrhovej komisie

6.  Informácia o činnosti spoločnosti a výboru v roku 2015

7.  Správa Dozornej rady o kontrolnej činnosti v roku 2015

8.  Schválenie hospodárenia a odmien orgánom za rok 2015

9.  Schválenie ročnej účtovnej uzávierky

10.  Schválenie rozdelenia zisku     

11. Diskusia

12. Uznesenie

13. Záver

 

   Na zhromaždení majú právo sa zúčastniť len vlastníci podielov spoločnosti, zástupca Slovenského pozemkového fondu a pozvaní hostia.

 Zhromaždenia je možné sa zúčastniť aj prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia.

Tlačivo na splnomocnenie je prílohou tejto pozvánky alebo si ho môžete vyžiadať od predsedu spoločnosti. Pokiaľ vám okolnosti neumožnia zúčastniť sa zhromaždenia v určenom termíne prosím, aby ste využili možnosť splnomocniť osobu ktorej dôverujete, aby vás na zasadnutí zastupovala.  V zmysle zákona č. 97/2013 Z.z. je nutné, aby sa zasadnutia zúčastnili vlastníci nadpolovičnej väčšiny podielov v spoločenstve.

 

Vo Volkovciach dňa 12. 2.2016

Za výbor – Daniel Lackovič – predseda spoločnosti

 

Kontakt: adresa – Daniel Lackovič, Volkovce, Parková 21, PSČ 95187, telefón – 037/6304293, mobil – 0905613610, e-mail: daniel.lackovic.senior@gmail.com