Bleskovky:

Aké poplatky za komunálny odpad nás čakajú?

Od 1.1.2019 prišlo do platnosti nariadenie vlády č. 330/2018 Z.z. kde sú upravené sadzby za komunálny odpad.

Čím vyšší má obec podiel separovaného odpadu tým menej platí za tonu komunálneho odpadu. Za minulý rok dosiahla obec Nemčiňany úroveň triedeného odpadu 25 %, podľa toho sa v roku 2019 platí za tonu komunálneho odpadu:

  • Za zneškodnenie odpadu 23,90 + 20 % DPH

  • Zákonný poplatok 10, 00 eur

  • Zvoz komunálneho odpadu 27,80 + 20 % DPH

                                                         = 61,70 eur

Minulý rok obec Nemčiňany vyprodukovala 205,84 ton komunálneho odpadu. Ak dosiahneme tento rok percento triedeného odpadu ako vlani, aj tak sa zákonný poplatok zvýši z 10 eur na 22 eur za tonu. Ak budeme separovať menej ( čo podľa doterajšieho zberu triedeného odpadu asi bude), zákonný poplatok bude v budúcom roku až 24 eur za tonu. Tieto platby musí obec vybrať od obyvateľov, a preto sa musí v budúcom roku zvýšiť poplatok za komunálny odpad.

Koľko budeme platiť za odpad v budúcich rokoch je v našich rukách. Iba spoločným úsilím môžeme dosiahnuť prospech pre nás všetkých.

V obci sú vytvorené podmienky na triedenie odpadu:

  • Plasty, kovy, tetrapaky sa zberajú jedenkrát za mesiac v žltom vreci

  • Papier sa zbiera jedenkrát za tri mesiace v modro vreci

  • Na sklo sú po obci rozmiestnené kontajnery

  • Jedlé oleje je možné odovzdávať na obecnom úrade

  • Trávu, šupky, ovocie, zeleninu, čajové vrecúška a záhradný odpad je možné kompostovať

  • Elektroodpad a železo sa môže odovzdať na Obecnom Úrade, alebo sa dohodnúť s Obecným Úradom na odvoze.

Do komunálneho odpadu nepatrí tráva, konáre, biologický odpad, sklo, papier, plasty, tetrapaky, kovy, batérie ani stavebný materiál.

Iba rozumným triedením odpadu ušetríme svoje peniaze a zachováme zdravé životné prostredie aj pre nasledujúce generácie.