Bleskovky:

Zápis detí do Materskej školy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

Riaditeľstvo MŠ Nemčiňany oznamuje zákonným zástupcom, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v dňoch

04.05.2020 – 29.05.2020

nasledovným spôsobom:

– elektronicky – skolka@nemcinany.eu (prihlášku nájdete na internetovej stránke obce alebo si ju môžete vyžiadať na obecnom úrade)

– osobne – po predchádzajúcej telefonickej dohode ( 037/63 44 221 ) s riaditeľkou MŠ v dopoludňajších hodinách za dodržania prísnych hygienických opatrení súvisiacich s prenosom nákazy COVID – 19

Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast sa momentálne nevyžaduje.

Prednostne sa prijíma dieťa,:

1. ktoré dovŕšilo vek 5 rokov

2. ktoré má odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky

3. ktorému bol dodatočne odložený začiatok povinnej školskej dochádzky

4. 4 a 3 ročné

Deti 2 ročné sa prijímajú len vo výnimočnom prípade a ak to umožní kapacita materskej školy.

Podmienky prijatia do materskej školy sú:

dieťa nenosí plienky a má osvojené základné sebaobslužné a hygienické návyky (vie komunikovať, pýta sa na WC, vie ísť na WC, vie si umyť ruky a zvláda na elementárnej úrovni obliekanie a jedenie lyžicou)

V prípade vysokého záujmu o zápis do MŠ budú uprednostnené deti, ktoré majú

trvalý pobyt v obci Nemčiňany!