Bleskovky:

Výberové konanie na obsadenie funkcie RIADITEĽ/KA MATERSKEJ ŠKOLY NEMČIŇANY

OBEC NEMČIŇANY

v súlade s § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie

RIADITEĽ/-KA MATERSKEJ ŠKOLY NEMČIŇANY

Kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

– ukončené vzdelanie v požadovanom študijnom odbore podľa vyhlášky MŠ SR č. 1/2020 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov

– absolvovanie prvej atestácie

– minimálne 5 rokov pedagogickej praxe

– riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti

– bezúhonnosť

– flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť

– znalosť príslušnej legislatívy

Zoznam požadovaných dokladov:

– písomná prihláška do výberového konania

– overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní

– doklad o dĺžke pedagogickej praxe

– profesijný životopis/vrátane písomného a telefonického kontaktu/

– výpis z registra trestov/nie starší ako 3 mesiace/

– písomný návrh koncepcie rozvoja školy

– čestné vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej a duševnej) pre výkon funkcie riaditeľa, prípadne potvrdenie príslušného lekára

– čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol odvolaný z funkcie riaditeľa školy z dôvodov uvedených v § 3 ods. 7 písm. a), c) a e) alebo ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z.z.

– písomná súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Dátum a miesto podania žiadosti o účasť na výberovom konaní:

Prihlášku a ďalšie požadované doklady je potrebné zaslať poštou alebo doručiť osobne do 31.07.2020 na adresu: Obec Nemčiňany, č. 128, 951 81 Nemčiňany v uzatvorenej obálke s označením „Výberové konanie na riaditeľa MŠ Nemčiňany – neotvárať“.

Dátum, miesto a hodinu výberového konania písomne oznámi obecný úrad tým uchádzačom, ktorí spĺňajú kritériá vyhláseného výberového konania.

                                     

                                                                                                                            Jozef Keseg, v.r.

                                                                                                                               starosta obce

Nemčiňany, 15. 06. 2020