Bleskovky:

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie SO 840/1-01 Prevádzková budova

Obec Nemčiňany v súlade s § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 30.06.2020 bolo obci doručené Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

„IPR EMO 204 00 Seizmické zodolnenie SO 804/1-01 Prevádzková budova“

a dňa 24.07.2020 upozornenie a žiadosť o vykonanie nápravy.

Verejnosť môže do oznámenia o zmene navrhovanej činnosti nahliadnuť, robiť výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z neho kópie. Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže svoje písomné stanovisko k  oznámeniu doručiť do 10 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. Písomné stanovisko sa považuje za doručené, aj keď bolo v určenej lehote doručené dotknutej obci.

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti sa nachádza v priloženom súbore a je zverejnené aj na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR na adrese:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ipr-emo-204-00-seizmicke-zodolnenie-so-840-1-01-prevadzkova-budova

Oznamenie_o_zmene_navrhovanej_cinnosti_IPR_RMO_20400_Seizmicke_zodolnenie_SO_840_1_01_Prevadzkova_budova