Bleskovky:

Obecné zastupiteľstvo

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Nemčiňany: 

č Meno a priezvisko  Kontakt
1 Peter Bahýl tel.: +421 907 247 927
email_ikona_2 poslať email
2 Erik Valkovič tel.: +421 915 102 599
email_ikona_2 poslať email 
3 Július Szénási tel.: +421 915 463 328
email_ikona_2 poslať email 
4 Peter Kršák tel.: +421 908 258 191
email_ikona_2 poslať email
5 Martin Slažák tel.: +421 918 816 862
email_ikona_2 poslať email 
6 Jana Siklenková tel. +421 907 500 667
email_ikona_2 poslať email
7 Ing. Jana Šidlovská tel.: +421 37 6344 354
email_ikona_2 poslať email 

 

Obecná rada:

Ing. Jana Šidlovská – predseda rady, zástupca starostu
Peter Kršák – člen rady
Erik Valkovič – člen rady

 

Komisie:

   
Komisia finančná a stavebná

predseda: Peter Kršák
člen: Peter Bahýl
člen: Katarína Bahýlová

Komisia pre šport, kultúru a sociálne veci

predseda komisie: Július Szénási
člen: Jana Siklenková
člen: PhDr. Miroslav Pius
člen: Soňa Mináriková
člen: Mgr. Jana Procházková

Komisia pre verejný poriadok a životné prostredie

predseda: Erik Valkovič
člen: Martin Slažák
člen: Peter Bahýl

Komisia ochrana verejného záujmu

predseda: Jana Siklenková
člen: Július Szénási
člen: Erik Valkovič

Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , UZNESENIE č. 5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch p o v e r u j e : poslanca, Petra Kršáka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.