Bleskovky:

1. ustanovujúca schôdza Obecného zastupiteľstva

Z 1.-ustanovujúcej schôdze Obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch, konanej dňa 27. 12. 2010 v sále Kultúrneho domu v Nemčiňanoch.

 

Starosta obce: Slavomír Očovský

Zástupca starostu obce: Mgr. Jana Procházková

 

Poslanci obecného zastupiteľstva:
Miroslav Bandúr, Peter Erdéliy, Zoltán Kéri, Soňa Mináriková, Dušan Paukovič,
Mgr. Jana Procházková, Dana Tóthová

 

Obecná rada:
Mgr. Jana Procházková – predseda
Soňa Mináriková – člen rady
Dušan Paukovič – člen rady
Komisia pre kultúru, šport a školstvo:
Predseda komisie – Mgr. Jana Procházková
Členovia komisie – Jana Siklenková, Ivana Homolová, Ján Sekereš
Komisia pre verejný poriadok:
Predseda komisie: Dana Tóthová
Členovia komisie: Peter Erdélyi, Soňa Mináriková, Zoltán Kéri /náhradník /
Komisia protipožiarna:
Predseda komisie: Dušan Paukovič
Členovia komisie: Miroslav Bandúr, Jozef Keseg

 


Plat starostu je vo výške 1,83 násobku priemerného platu zamestnanca v národnom hospodárstve,

čo je : 744,50 x 1.83 = 1362,43 € / 41.044, 71 SK /

 

Odmena poslancov vo výške 9,-€ / 271,13 SK / za jedno zasadnutie.

Zástupca starostu nemá plat, iba v prípade zastupovania starostu.

 

Zvolávaním a vedením zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona c. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v neskorších predpisov, bola určená poslankyňa Soňa Mináriková .