Bleskovky:

Stretnutie rodákov 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Rodáci a priatelia Nemčinian sa opäť stretli doma.

Začali sme svätou omšou v miest­nom kostole, ktorú celebroval vdp. Jaroslav Ondráš, spolu s ro­dákom vdp. Ľudovítom Malým. Stretnutie pokračovalo v priesto­roch budovy spoločenského význa­mu (ktorá v spomienkach rodákov bude vždy školskou budovou) a jej priestranného dvora, ktoré sme aj tentoraz premenili na útulný amfiteáter a doplnili stánky s najroz­ličnejším občerstvením. Partnerom osvedčenej moderátorky Ivany Ho­molovej bol tento rok Juraj Hlavatý, pod ich taktovkou malo podujatie rezký spád. Začiatok podujatia patril starostovi obce Jozefovi Kesegovi, ktorý prítomných srdečne privítal. 

„Milí naši rodáci, vážení hostia, vá­žení spoluobčania, všetkých vás sr­dečne vítam na 7. ročníku Stretnutia rodákov a priateľov obce Nemčiňa­ny, dovoľte mi medzi nami privítať našich hostí- rodákov, ktorí sa prihlá­sili na toto stretnutie, aby si s nami zaspomínali na tie krásne časy, ktoré v našej obci prežili. Rád by som po­ďakoval rodákom a ich rodinným prí­slušníkom, ktorí prišli a svojou účas­ťou podporili zmysluplnosť tejto ak­cie, verím, že príjemné a neopakova­teľné spomienky na toto stretnutie nám zostanú navždy Na záver pripomenul 25. výročie kňazstva miestneho fa­rára vdp. Jaroslava Ondráša a odovzdal mu v mene obce darček na pamiatku. Potom už moderátori podujatia a starosta obce privítal všetkých rodákov a priateľov.

Starosta potom oficiálne poďakoval sponzorom podujatia Nitrianskemu samosprávnemu kraju, Ing. Jozefovi Hollému, Vladimírovi Račekovi, Agro NV a.s. Nemčiňany, Spolku vinohrad­níkov a vinárov Nemčiňany, poslan­com OZ, zamestnancom OU, stolno­tenisovému oddielu ako i ostatným, ktorí priložili ruku k dielu.

Už druhý rok zaraďujeme do programu aj privítanie nových občanov obce, moderátori ich po­zvali na pódium, aby si pripili na uví­tanie so starostom. A zaželali im, aby nikdy neoľutovali svoje rozhodnutie prísť žiť do tejto krásnej obce.

Po oficiálnej časti nasledoval kul­túrny program, v ktorom poteši­li divákov spevácka skupina Dolina z Nemčinian, Robo Kazík, Marcela Laiferová, Bonus a Ploštín Punk. Novinkou bolo tento rok aj film ,,Premeny čias v Nemčiňanoch“ čo sa rodákom aj občanom veľmi páčilo. Dobrá nálada panovala na nádvorí dlho do noci. Stretnutie veľkej nemčinianskej rodiny malo aj tento rok svoju typic­kú domácu atmosféru a opäť sa za­radí do pamäti všetkých, ktorí sa tu stretli a oživili svoje spomienky ako neopísateľný návrat domov.