Bleskovky:

Oznámenie o strategickom dokumente – zaslanie

Obstarávateľ, Nitriansky samosprávny kraj, Rázusova 2A, 949 01 Nitra, doručil Okresnému úrau Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z,z, o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o strategickom dokumente: „PROGRAM HOSPODÁRSKEHO ROZVOJA A SOCIÁLNEHO ROZVOJA NSK DO ROKU 2030“, ktorý nám bol ako dotknutej obci zaslaný.

Bližie informácie v súbore pdf. – OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE 

Sprievodný list-oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente