Bleskovky:

Náš občan PhDr. Miroslav Pius bol ocenený na NSK za rok 2019

V Koncertnej sále Župného domu v Nitre sa 16. augusta 2021 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie ocenení NSK za roky 2019-2020. Slávnostné podujatie sa konalo za účasti predsedu NSK Milana Belicu, podpredsedov NSK, poslancov NRSR zvolených v NSK a predstaviteľov miestnej, verejnej a štátnej správy, cirkví a spoločenských a vzdelávacích inštitúcií pôsobiacich v rámci Nitrianskeho samosprávneho kraja. Ocenenia Nitrianskeho samosprávneho kraja boli odovzdané osobnostiam za rok 2020, ale dodatočne aj za rok 2019, keďže v dôsledku koronavírusovej pandémie sa v roku 2020 nemohlo odovzdávania najvyšších ocenení Nitrianskeho samosprávneho kraja uskutočniť.

Zastupiteľstvo Nitrianskeho samosprávneho kraja na svojom 21. riadnom zasadnutí 24. augusta 2020, uznesením číslo 119 – udelilo Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019, a na svojom 30. riadnom zasadnutí 28. júna 2021, uznesením číslo 79 – udelilo Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2020.

Cenu Nitrianskeho samosprávneho kraja za rok 2019 – za osobný prínos k rozvoju stredného školstva, kultúry, histórie a historických a kultúrnych tradícií najmä pre deti a mládež v Nitrianskom samosprávnom kraji prevzal PhDr. Miroslav Pius. Začiatky jeho profesionálneho pôsobenia sú spojené s niekdajším Československým rozhlasom v Bratislave. Za nesúhlas s okupáciou Československa v roku 1968 bol v období normalizácie prenasledovaný ako protisocialistický, protikomunistický a protisovietsky živel a bola mu znemožnená akákoľvek publikačná, či verejná činnosť. Po roku 1989 bol rehabilitovaný a mohol pôsobiť v rezortoch školstva a kultúry, či ako generálny riaditeľ Národného osvetového centra v Bratislave. Po odchode do dôchodku sa ako historik a publicista naďalej venuje dokumentovaniu histórie, historických a kultúrnych tradícií rodného kraja, najmä Požitavia, Pohronia, Ponitria a Poiplia. Jeho zásluhou sa do povedomia verejnosti i školopovinnej mládeže mohli zapísať významné archeologické nálezy celoeurópskeho významu, medzi ktoré patria mohyly v Čake, hlinené torzo Venuše z Nemčinian, či Bohyňa-rozsievačka z Malých Vozokán. Z jeho autorského pera vyšlo 26 publikácií, spomedzi ktorých snáď najväčší záujem vyvolal historický román pod názvom Zvonovina a titul pod názvom Turci v Tekovskej župe.