Bleskovky:

Obecné zastupiteľstvo

Zástupca starostu: Ing. Jana Šidlovská 

Poslanci obecného zastupiteľstva obce Nemčiňany: 

  • Martin Slažák
  • Ing. Jana Šidlovská
  • Július Szénási
  • Jana Siklenková
  • Ivana Homolová
  • Mário Sekereš
  • Laura Homolová

Komisie:

Komisia ochrana verejného záujmu

predseda: Július Szénási
člen: Laura Homolová
člen: Mário Sekereš

 

Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov , UZNESENIE č. 5/2014

Obecné zastupiteľstvo v Nemčiňanoch p o v e r u j e : poslankyňu Ivanu Homolovú zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.